Online kennissessie Pensioenakkoord

RC Sliedrecht eo wilde haar leden -bestaande uit zowel werkgevers als gepensioneerden- informeren over de op handen zijnde wijzigingen in het pensioenstelsel. Collega consultant Barend de Leijster nam vorige week de groep geïnteresseerden online mee – op een heldere en begrijpbare manier – in hetgeen hen te wachten staat t.a.v. dit onderwerp.

De opening was “we zouden het nieuwe pensioenstelsel eenvoudiger maken, maar dat lijkt nog niet erg gelukt. Maar geen zorg: vanavond houden we het wel eenvoudig.”

In lijn met deze belofte, gaf Barend op een aansprekende manier uitleg over:

 • wat er allemaal verandert in het nieuwe pensioenstelsel;
 • de keuze in het nieuwe pensioenstelsel uit een collectieve en een individuele variant van de premieregeling;
 • wat de solidariteitsreserve inhoudt;
 • de overgangsproblematiek die speelt, zowel voor wat betreft het invaren als voor de eventuele compensatiemaatregelen;
 • het tijdspad naar de opstart van het nieuwe pensioenstelsels bij de pensioenuitvoerders.

Tussendoor werden vragen gesteld en dat maakte de sessie zeer levendig. De reacties waren zeer positief, zowel over de inhoud als over de wijze van presenteren van de materie. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!

Wil je als organisatie ook op een rij wat er op pensioengebied in het verschiet ligt, hetzij vanuit perspectief werkgevers hetzij vanuit deelnemersperspectief, neem contact met ons op.
Informeren kan altijd en doen we graag! b.de.leijster@ferm-in-pensioenen.nl

Ferm-in-pensioenen, specialisten in uitvoerbaarheid van pensioenregelingen

Brief aan minister Koolmees

Op 19 februari is een brief naar minister Koolmees gestuurd namens de werkgroep nFTK van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS). Met de brief is een 16 pagina’s tellende notitie met bevindingen over het nFTK (Nieuw Financieel Toetsingskader) meegestuurd. Diverse voorbeelden van inconsistenties in de huidige regelgeving van nFTK worden aangegeven. Vandaar dat ook aanbevelingen ter verbetering te lezen zijn in deze notitie.

Barend de Leijster, Business Consultant en Actuarieel Analist bij Ferm-in-pensioenen, is lid van de werkgroep en co-auteur.

De hele notitie lees je hier

We gaan verbouwen!

Stelt u zich de volgende aankondiging voor: In 2020 bestaan we 50 jaar! We gaan ons nu al voorbereiden om op tijd klaar te zijn voor een nieuwe frisse start waarmee we uitstekend in staat zijn om u nog jaren van dienst te zijn.

Dit zou zomaar een aankondiging kunnen zijn van een bedrijf dat inspeelt op veranderingen die het op zich af ziet komen. Daarvoor gaat de inrichting op de schop en wordt de voorraad geïnventariseerd en kritisch beoordeeld op houdbaarheid. Het bedrijf wil tenslotte haar bestaansrecht waarborgen, daarvoor moet het meegaan met de tijd.

Wat is er anders voor een pensioenfonds? Veranderingen zijn aanstaande, naar verluidt in 2020. De vragen die het pensioenfonds zich nu kan stellen zijn de volgende. Hebben we de vorige verbouwingen en conversies volledig afgerond? En is het niet hard nodig om in 2020 af te zijn van alle overgangsbepalingen? Zijn alle bezittingen wel zodanig dat deze praktisch zijn voor 2020 en de jaren daarna? Is de huidige administratie in staat om de veranderingen uit te voeren die in 2020 op het fonds afkomen? En vooral, werkt het pensioenfonds al aan een andere attitude, namelijk van ‘maken van keuzes’ naar ‘zorgen dat de deelnemer keuzes kan maken’?

Kortom, voorbereiden van de verbouwing geldt ook voor pensioenfondsen, ook al is de nieuwe wereld van 2020 nog niet bekend. Besturen is vooruitzien.

Ferm-in-pensioenen reageert op wetsvoorstel klein pensioen

Sinds 2007 is er wetgeving die afkoop van klein pensioen bij einde van de deelneming mogelijk maakt. Inmiddels zijn er ontwikkelingen in de arbeidsmarkt waar deze wetgeving minder goed op aansluit. Dat betekent dat hervorming in de wetgeving gewenst is. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft om die reden een wetsvoorstel opgesteld, waar vanuit de pensioensector op is gereageerd. Ook Ferm-in-pensioenen heeft een reactie gestuurd naar de staatssecretaris.

Het uitgangspunt dat de bestemming van pensioengeld behouden blijft is erg belangrijk. Vooral voor deelnemers die een gering pensioen opbouwen in de tweede pijler is de pensioenbestemming onmisbaar. De huidige wetgeving biedt de mogelijkheid van waardeoverdracht bij einde deelneming. Echter, hier wordt om verschillende redenen niet veel gebruik van gemaakt. Deelnemers én pensioenfondsen zijn gebaat bij een efficiënt systeem waarbij kleine pensioenen makkelijk overgedragen kunnen worden naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Voor de deelnemer betekent dit dat zijn/haar pensioen in één pot bij elkaar wordt gespaard. Voor de latende uitvoerder betekent dit minder administratiekosten inzake kleine slapers-pensioenen en de huidige uitvoerder ontvangt het gespaarde vermogen van de deelnemer.

Aanbevelingen van Ferm-in-pensioenen over het wetsvoorstel:

 • Laat de wetswijziging in het belang van de deelnemer een volledige impact hebben op alle, dus ook huidige, kleine pensioenen.
 • Leg initiatief van de waardeoverdracht bij de nieuwe pensioenuitvoerder. De nieuwe pensioenuitvoerder is verantwoordelijk om bij een nieuwe deelneming te controleren waar de deelnemer nog een klein pensioen heeft opgebouwd.
 • Voorafgaand aan de pensioendatum dient de uitvoerder na de gaan of de deelnemer elders klein pensioen heeft opgebouwd.
 • De pensioensector aansporen om een omgeving te creëren waarbij automatische waardeoverdrachten simpel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Dan kunnen de uitvoerders alle klein pensioenen automatisch overdragen, ongeacht de waarde.
 • Draag ook de allerkleinste pensioenen over, hanteer geen ondergrens.
 • Aan het Pensioenregister de belangrijke taak toebedelen om een schakelfunctie te hebben tussen pensioenuitvoerders zonder de privacy van de deelnemers uit het oog te verliezen.

De consultatie met de aanbevelingen is gestuurd naar de staatssecretaris. Mocht u interesse hebben in de gehele consultatie neemt u dan gerust contact op met Ferm-in-pensioenen.

Trekpop in onderhoud

trekverkeerdSystemen die al lange tijd in gebruik zijn hebben de neiging om onvoorspelbaar gedrag te gaan vertonen bij aanpassingen. Vaak is dit een gevolg van in de loop der jaren aangebrachte systeemwijzigingen en aanvullende functionaliteiten. Een bijkomend probleem bij oude systemen is het ontbreken van kennis over de werking, omdat de makers zijn vertrokken en de documentatie niet alles beschrijft.

Een van onze informatieregisseurs had bij een systeem aanpassingen te maken met zulk onvoorspelbaar gedrag. Zij vergeleek (metafoor) zo’n systeem met de problemen die ontstaan bij langdurig gebruik van een trekpop.

 

 

 

<KLIK OP AFBEELDING>

 

trekgoedEen trekpop waarvan de touwtjes door de jaren heen ofwel versleten zijn, ofwel vervangen door nieuwe draaitjes. Bij een trekpop verwacht je door aan het touwtje te trekken, dat de armpjes en beentjes voorspelbaar gedrag vertonen. Dat gaat jaren goed. Maar in de loop der jaren zijn nieuwe touwtjes en nieuwe knoopjes gemaakt. Er zijn extra touwtjes naast bestaande touwtjes gekomen en de oude touwtjes zijn blijven zitten omdat men bang is dat er nog ergens een armpje of beentje afhankelijk is van het oude touwtje. Soms zijn er touwtjes gebroken, maar blijven we er vrolijk aan trekken, ook al beweegt er niets meer.

Om te voorkomen dat de touwtjes in de war raken, te veel slijten of breken, is het zaak regelmatig preventief onderhoud uit te voeren. Onderzoek alle bewegende delen en alle verbindingen en zorg dat de trekpop de juiste beweging maakt en geen onvoorspelbare.

 

 

<KLIK OP AFBEELDING>

 

Ook bij systemen adviseren wij preventief onderhoud om onvoorspelbaar gedrag te voorkomen. Speciale aandacht zouden wij geven aan de onderdelen van het systeem waar aanpassingen op zijn gedaan in de loop der jaren.

De wandschemerlamp

Hij is al geruime tijd uit de mode maar velen onder ons kennen ‘m nog wel ‘De wandschemerlamp’. Een schemerlamp met een harmonicamechanisme waarmee de lichtbundel gericht kon worden. Dit type lamp was in de jaren 50, 60 in bijna elke huiskamer te vinden. U zult zich afvragen wat heeft dat met informatieregie te maken? Welnu, het is een prachtige metafoor voor een besturingsmodel van een organisatie. Laten we de gloeilamp als uitvoerende deel van een organisatie beschouwen en het draaipunt aan de muur het hogere management. Vanuit het draaipunt aan de muur wordt richting gegeven aan de lamp. Wat je direct ervaart is dat hoe groter de afstand tussen lamp en muur, het steeds lastiger wordt om vanuit de muur de lamp te sturen. De harmonica wordt steeds verder uitgerekt en (hoewel het aantal schakels gelijk blijft) verliest zijn vormvastheid. Met andere woorden hoe groter de afstand tussen uitvoering en management hoe lastiger het wordt om de gewenste richting te realiseren. In deze metafoor zie je ook de schakels, welke staan voor de managementlagen, steeds verder onder spanning komen te staan. Tevens is met deze metafoor inzichtelijk dat kleine bestuurlijke wijzigingen grote (en soms onverwachte) gevolgen kunnen hebben wanneer de afstand tussen uitvoering en management groot is. Afstand moet in evenwicht zijn met de sterkte van de tussenliggende managementlagen. De wandschemerlamp, een metafoor welke goed toepasbaar is om aan organisaties die worstelen met haar besturingsmodel de effecten van bepaalde keuzes duidelijk te maken.

Sjouwen met Data

Het is voor Informatieregisseurs steeds weer een afweging. Doet onze klant er goed aan de informatie werkelijk in huis te halen en op te slaan. Informatie waarvan men zelf niet de bron is. Misschien doet de klant er beter aan informatie op afroep te gebruiken en dus op te vragen op het moment dat het nodig is. In huis nemen betekent dat men minder afhankelijk is, maar wel dat men verantwoordelijkheid neemt voor die informatie. En met alle beheer consequenties van dien. Het opvragen vanuit de authentieke bron, buiten de eigen organisatie, creëert een afhankelijkheid en vraagt om en andere controle en beheersing van de kwaliteit. Deze oplossing kan flinke financiële voordelen hebben. Het is dan ook steeds zoeken naar de juiste balans. Een balans welke vooral bepaald wordt door de bedrijfsstrategie van de klant en de stand van de techniek.

Vind nou niet opnieuw het wiel uit !

U hebt een wiel nodig, dus richt u zich tot een partij die u een wiel zou kunnen leveren. U geeft hem op wat de kleur zou moeten zijn, van welk materiaal het wiel gemaakt moet zijn en meer van dat soort specificaties. Twee weken later is de leverancier klaar en levert u trots het wiel. “Maar…”, stamelt u, “dat wiel is helemaal niet rond !” “Moest dat dat?”, vraagt de leverancier. “Dat had u er niet bij gezegd, het stond niet in de specificaties.” Zie daar het risico, als u het wiel opnieuw wilt uitvinden.

Zeg het met een “metafoor”

ICT gerelateerde architecturen en ontwerpen zijn voor niet ICT-ers vaak lastig te doorgronden. Toch worden deze producten vaak, met al hun abstracties, ter goedkeuring voorgelegd aan gebruikers, die niet altijd thuis zijn in de gehanteerde beschrijvingstechnieken. De consultants van de FermGroep worden momenteel getraind om naast de formele beschrijvingstechnieken tevens een begrijpelijk uitleg aan te leveren. Een uitleg waarbij door gebruik van voor ieder begrijpelijke metaforen de essentie van het ontwerp wordt toegelicht. Zo wordt inzicht en begrip gekweekt bij gebruikers en opdrachtgevers.