Nieuw pensioenstelsel moet vereenvoudiging bieden. Hoe en wanneer? – Deel I

Volgens de planning van minister Koolmees moet wet- en regelgeving voor het nieuwe pensioenstelsel op 1 januari 2022 gereed zijn. Sociale partners en regering gaan er nog vol voor om deze datum te halen.

Het wordt wel spannend of dit gaat lukken want er moet nog veel gebeuren. Niet alleen moet er overeenstemming worden bereikt over het nieuwe pensioenstelsel zelf, maar ook over de vormgeving van de beide transities naar het nieuwe stelsel:
– Transitie naar een degressieve opbouw, ofwel naar een flat-rate tarief voor de beschikbare premie regeling
– Transitie naar voorwaardelijke pensioenaanspraken en -rechten, ofwel invaren van alle verworven pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel

Dat is nogal wat, zeker als je bedenkt dat beide betrokken ministeries, SZW en Financiën, op één lijn moeten zitten over de inhoud van het pensioenstelsel en de eerstgenoemde transitie.

Eenvoud van de pensioenregeling
Eén van de uitgangspunten, naast de hierboven genoemde punten, is de eenvoud van de pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel. Eenvoud is van belang voor alle betrokkenen bij de pensioenregeling, dus:
1. Voor de werkgever en zijn OR/ sociale partners, omdat zij zelf de regeling goed moeten begrijpen en deze moeten kunnen uitleggen aan de werknemers.
2. Voor de pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s), omdat zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. En hoe complexer de regeling, des te duurder de pensioenuitvoering. De pensioenuitvoerders hebben ook de taak om de deelnemers voor te lichten over de pensioenregeling en hoe eenvoudiger de regeling, des te makkelijker het is om deze uit te leggen.
3. Voor de uitvoeringsinstellingen omdat zij in opdracht van de pensioenuitvoerders de pensioenregeling administreren en doorgaans daadwerkelijk de communicatie met de deelnemers uitvoeren.

Voor alle drie partijen geldt dat de eenvoud niet alleen voor henzelf maar vooral voor de werknemers/deelnemers belangrijk is, want dát zijn de ultieme belanghebbenden.

Wanneer is het een goed moment om vereenvoudigingen in de pensioenregelingen door te voeren? Bij de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel, dus pas enkele jaren na 1-1-2022, of misschien al eerder? Daarover in het volgende BLOG meer.

Ferm-in-pensioenen, specialisten in uitvoerbaarheid van pensioenregelingen

Virtuele meeting Cybercrime

Beste bestuurder,

Hoe bewust bent u ervan dat uw informatie goed beveiligd en beschermd is voor de buitenwereld?

Zeker nu in deze Corona crisis bevinden we ons allemaal op de digitale snelweg. Denk alleen al aan de vergaderingen, het delen van documenten en het voeren van talloze gesprekken via hippe beeldbelprogramma’s of app’s. De meeste van ons werken vanuit huis.

Nog meer dan voorheen, is het van belang om je als bestuurder bewust te zijn dat informatie goed beveiligd en beschermd moet zijn voor de buitenwereld. Cybercriminelen zijn bijzonder vindingrijk en zijn in staat om in één ogenblik de hele pensioenuitvoering lam te leggen. Welke scenario’s zijn denkbaar en welke maatregelen kun je treffen? Hoe zorg je voor grip hierop in je primaire processen, bij je uitbestedingspartijen, en bij bewustzijn en alertheid van je interne organisatie. Vooral bij de mensen, de menselijke factor is cruciaal hierin.

Praat erover mee op 18 mei 2020 tijdens de virtuele meeting cybercrime.

Wederom een gezamenlijke inspanning van Ferm-in-pensioenen met SWALEF-Academie.

Onder leiding van onze collega Jiri Skala. Aanmelden is kosteloos!

Wildgroei aan pensioenregelingen en het pensioenakkoord, hoe dan?

De discussie over het pensioenakkoord loopt al sinds 2008. De aanleiding was vooral de betaalbaarheid van pensioenen en de veranderende arbeidsmarkt. Vele wetswijzigingen later kunnen we stellen dat er een wildgroei is ontstaan aan pensioenregelingen.

Het ontstaan van de wildgroei in de afgelopen 30 jaar
Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn onze pensioenregelingen versoberd. De eindloonregeling eind vorige eeuw werd vaak vervangen door een al dan niet voorwaardelijke geïndexeerde middelloonregeling. Bij niet al te hoge salarisstijgingen, bijvoorbeeld 2% per jaar, en toekenning van de indexaties kan deze regeling hetzelfde opleveren als een eindloonregeling. Voor de werkgevers werd de financiering van de pensioenregeling minder kostbaar. Waar in de eindloonregeling de verhoging van de backservice werd gefinancierd door de werkgever als deel van de premie, wordt de verhoging van het opgebouwd pensioen in de middelloonregeling betaald uit rendementen op de beleggingen.

Op 1 juni 1999 werd het Witteveenkader ingevoerd. De invoering van de VPL wetgeving volgde in 2006. De pensioenleeftijd mocht niet meer lager liggen dan 65 jaar en dus werd (extra) pensioen voor vervroegde uittreding niet meer mogelijk. Wel werd een overgangsregeling van 15 jaar gecreëerd, het zogenaamde voorwaardelijke VPL-inhaalpensioen!

Vervolgens is vanaf 2014 het fiscale kader verder versoberd:

  • 1 januari 2014 Pensioenrichtleeftijd wordt voortaan aangepast aan levensverwachting, in 2014 te beginnen met van 65 jaar naar 67 jaar en lagere opbouw in middelloon en eindloonregeling (van 2,25% naar 2,15% en van 2,0% naar 1,9%)
  • 1 januari 2015 De maximale opbouw is voor middelloon en eindloonregeling verder verlaagd naar 1,875% en 1,657%. De norm voor een maximaal op te bouwen pensioen is hiermee gebracht op 75% van het gemiddeld inkomen over 40 deelnemingsjaren.
    Maximaal pensioengevend salaris van € 100.000,- werd ingevoerd. De regelingen voor een netto pensioen zijn ontstaan.
  • 1 januari 2018 Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar, opbouwpercentages zijn niet verlaagd.

In 2019 is de wet ‘Temporisering verhoging AOW en pensioenleeftijd’ in werking getreden.
Pas in 2024 wordt de AOW leeftijd 67 jaar. Daarna gaat deze op termijn omhoog, gerelateerd aan de stijging van de levensverwachting. Veel pensioenfondsen baseren het te bereiken pensioen op een pensioenopbouw tot 68 jaar, maar laten de deelnemer niet meer deelnemen als de AOW-leeftijd is bereikt, want dit is veelal het einde van het dienstverband.
Hoe is het goed uit te leggen dat er op de AOW-leeftijd minder pensioen is dan door de deelnemer werd verwacht?

En nu?
Door de nieuwe technieken zoals URM (Uniforme Reken Methodiek) krijgt de deelnemer steeds meer informatie. De informatie is echter niet te herleiden voor de deelnemer. Hij moet maar geloven wat er staat en raakt verstrikt in een brei aan pensioencijfers.

Gezien al deze ontwikkelingen van de afgelopen periode en het nieuwe pensioenstelsel dat naar verwachting in 2022 wordt ingevoerd, kan de invoering van dat nieuwe stelsel een geschikt moment zijn om alle pensioenregelingen zoveel mogelijk uniform en begrijpelijk voor de deelnemer te maken. Een overstap van de ene naar de andere regeling heeft dan niet meer een pensioencultuurschok voor de deelnemer tot gevolg!
Bijkomend voordeel van vereenvoudiging en uniformering is dat de administratie ook eenvoudiger en goedkoper kan.

#pensioenakkoord #transparantpensioen #uitvoerbaarheid #beheersbaarheid #verbeterenpensioenuitvoering #ferminpensioenen

Wilt u eens sparren over dit onderwerp met een van onze consultants, voel u vrij ons een bericht te sturen of bel 085 – 273 23 01. Of volg ons op LinkedIn door op onderstaande button te klikken.

 

Het gat tussen AOW en Pensioen, wat is uw inkomen?

2020 is van start. Het jaar waarin het nieuwe pensioenstelsel vorm moet krijgen. Afspraken rondom AOW uit het pensioenakkoord laten al contouren zien. In juni 2019 is besloten de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. De wetgeving is al aangepast voor de periode tot en met 2024. De pensioenrichtleeftijd is echter niet mee veranderd. Uhm, wat betekent dit?

Een korte uitleg. Voorheen werd de AOW-leeftijd opgetrokken naar de levensverwachting van dat moment. Ging de levensverwachting met drie maanden vooruit, dan schoof de AOW-leeftijd ook drie maanden op. Dat is vanaf juni 2019 aangepast: gaat de levensverwachting met drie maanden vooruit, dan schuift de AOW-leeftijd twee (!) maanden op. U lijkt dus eerder met AOW te kunnen. De AOW-leeftijd bedraagt nu 66 jaar en 4 maanden. De pensioenrichtleeftijd waarmee de meeste fondsen rekenen, ligt op 68 jaar.

Het dienstverband wordt in veel arbeidsovereenkomsten en/of cao’s beëindigd op AOW-leeftijd. Welke deelnemerskeuzes zijn er voor de periode tussen datum AOW en pensioen? We noemen er een paar:
• Doorwerken na AOW leeftijd: dan afspraken maken hierover. In loondienst doorwerken na AOW-leeftijd, betekent (in de meeste gevallen) nog opbouwen van werknemerspensioen.
• Pensioen ingang vanaf AOW-datum. Het pensioen wordt dan wel gekort. Over de periode van pensioeningang tot 68 jaar, en gedurende de rest van de uitkeringsperiode na 68.
• Eerst alleen AOW uitkering (vanaf 66 jaar en 4 maanden) en vanaf 68 jaar de aanvulling op dit inkomen met pensioen. Dan geen korting dus iets hoger pensioen.
• Een tussenliggende datum om het pensioen in te laten gaan. Ook deze keuze heeft effect op uiteindelijke hoogte van het pensioen.

Pas in 2038 zal de AOW-leeftijd ongeveer op 68 jaar zitten en daarmee gelijk aan de pensioenleeftijd.""
Tot die tijd is bovenstaande situatie aan de orde.
Enkele fondsen hanteren een lagere pensioenrichtleeftijd, dat lijkt een tegemoetkoming. Echter, daar hoort ook een lager opbouwpercentage bij. Dus 1,875 % (maximum) per jaar bij 68 jaar komt overeen met maximaal 1,738% op 67 jaar.

Hoe transparant is het nog voor iedereen?
En hoe tegemoet te komen aan uitgangspunten van het nieuwe akkoord, zoals ‘uitlegbaarheid’, ‘deelnemerkeuze’ en ‘handelingsperspectief’? Naar ons idee is de inzet van een pensioenplanner een stap in de goede richting. Goede voorlichting en communicatie helpen om pensioen persoonlijk en transparant te maken.

#transparantpensioen #persoonlijkpensioen #ferm-in-pensioenen

Wilt u eens sparren over dit onderwerp met een van onze consultants, voel u vrij ons een bericht te sturen of bel 085 – 273 23 01. Of volg ons op LinkedIn door onderstaande button te klikken.

 

Pensioen dat van A tot Z klopt

Pensioen dat van A tot Z klopt. Daar maken wij ons al 15 jaar hard voor!

Voor een pensioen dat van A tot Z klopt heb je de hele keten nodig die klopt.

 

Dat begint bij de fondsbesturen en sociale partners die met elkaar willen en kunnen werken aan regelingen die helder, simpel en minder complex zijn. De wetgeving zal dan ook moeten meebewegen en versimpelen. Hier ligt de basis, het ‘probleem’ is hiermee nog niet opgelost.

Het is van belang de gehele keten in ogenschouw te nemen en verstandige keuzes te maken. Zo is het aan de werkgevers om alle rechthebbende werknemers als deelnemer aan te melden bij het fonds en hun salaris- en dienstverbandgegevens volledig en correct door te geven. Het fonds heeft vanuit de wet de verantwoordelijkheid hierop toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en maatregelen te nemen daar waar nodig. Een controle systematiek door te koppelen met externe bronbestanden (zoals bijvoorbeeld de UWV polisadministratie kan al een hele grote stap in de goede richting zijn.

Met heldere regelingen, juiste data en een goede samenwerking met alle partijen in de keten, is het aan de pensioenadministratie organisaties om met geoliede systemen de pensioengegevens te verwerken. Straight Through, met slimme koppelingen en tijdig signaleren en verwerken van mutaties zijn zij in staat om voor iedere deelnemer op een efficiënte wijze de juiste opbouw te berekenen en te administreren.
Een kloppend pensioen voor iedere deelnemer is immers het uiteindelijke doel.

Kortom: iedere schakel in de keten is nodig om dit voor elkaar te krijgen. De kunst om de samenhang te zien en het integrale effect op elkaar te benoemen, dat vereist materiekennis, business knowhow en IT-expertise. Dat is waarvoor Ferm-in-pensioenen staat en waarmee we aantoonbaar successen boeken voor onze opdrachtgevers.
Bel of mail ons om hierover van gedachten te wisselen.

Met UPA altijd de waarheid in huis

Mooi vakartikel van Ferm-in-pensioenen in Pensioen Advies, uitgave februari 2019.

Sector is gebaat bij uniforme processing.

In dit artikel wordt inzicht gegeven in de spectaculaire stap die met het gebruik van UPA is gezet om te komen tot een meer efficiënte en kwalitatief hoogstaande pensioenuitvoering.

Het hele artikel lees je hier