Hoe ziet invaren eruit?

Keuzes, keuzes, keuzes…… wat een keuzes nog te maken ten aanzien van de huidige pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel.

Belangrijkste keuzes
Ten eerste: gaan we voor de collectieve of de individuele variant van de premieregeling? Bij een keuze voor de individuele variant komt er voor de verplicht gestelde regelingen vervolgens de keuze tussen het wel of niet aanleggen van een solidariteitsreserve bij.
Ten tweede: gaan we invaren en zo ja, op welke manier gaan we dat doen? Ook hierbinnen zijn er weer diverse varianten denkbaar die per regeling anders kunnen uitpakken. Waar kies je voor?

We gaan hierbij verder in op het fenomeen ‘Invaren’.

Criteria voor de keuzes
Welke criteria ga je aanhouden bij het maken van de keuze? Vanuit welk perspectief? Vanuit het deelnemersperspectief streeft het pensioenakkoord naar persoonlijk pensioen, handelingsperspectief voor de deelnemer, keuzevrijheid en transparantie.
We vragen ons af: hoe verhouden deze criteria zich ten opzichte van de speerpunten uit het akkoord zoals uitvoerbaarheid, uitlegbaarheid, beheersbaarheid en financiële impact? Dat lijkt niet hand in hand te gaan.

Voorbeeld: hoe uitvoerbaar is het om níet in te varen en de opgebouwde pensioenen dus onder het FTK-regime te laten voortbestaan?
Deze vraag is ook te stellen bij de zogenaamde ingroeivariant: niet invaren, en opgebouwd pensioenkapitaal in nieuwe stelsel op moment van uitkeren terugbrengen naar het onder FTK-regime opgebouwd pensioen. Los van de mate van uitvoerbaarheid, hoeveel extra kosten brengt dit met zich mee? En hoe overzichtelijk is het allemaal nog?

En hoe zit het met de keuzevrijheid: hoeveel keuze heeft de deelnemer daar waar het gaat om wat er gaat gebeuren met zijn of haar reeds opgebouwde pensioen?

Invaren in ‘individuele variant’
Invaren in individuele variant is interessant om dieper op in te gaan. Bij de individuele variant vindt in de opbouwfase opbouw plaats in een individueel pensioenkapitaal waarbij de deelnemer in de periode vóór pensionering geleidelijk kan instromen in een collectieve uitkeringsfase.

Wat zijn vervolgens de mogelijkheden met invaren?
1. We varen in:
– De actieven en slapers naar een individueel pensioen kapitaal
– De gepensioneerden naar de collectieve uitkeringsfase

2. We varen niet in:
– Geen ingroeivariant: opbouw in nieuwe stelsel en oude stelsel blijven gescheiden => aanhouden pensioenen onder FTK-regime
– Ingroeivariant: opbouw in nieuwe stelsel gaat in uitkeringsfase terug naar oude stelsel => aanhouden pensioenen onder FTK-regime

3. We varen in met keuzevrijheid:
– De actieven en slapers varen in naar een individueel pensioen kapitaal óf al naar het collectieve vermogen waar ze in de periode vóór pensionering toch al geleidelijk gaan instromen
– De gepensioneerden naar de collectieve uitkeringsfase

Bij optie 3 is er sprake van keuzevrijheid voor de deelnemer zonder het stelsel onder het oude FTK-regime inclusief buffers te hoeven aanhouden.

We leggen optie 3 even langs de lat met criteria uit het pensioenakkoord:
  Keuzevrijheid
  Complexiteit beperken
  Uitvoerbaarheid
  Financiële impact

4 x check! Is het bij deze een idee om bij het nemen van welke beslissing dan ook t.a.v. een nieuwe pensioenregeling, deze lat ernaast te leggen?

Of is dat de wereld op zijn kop?

Ferm-in-pensioenen, specialisten in uitvoerbaarheid van pensioenregelingen