Waardeoverdracht, hoe doe je dat?

Zelf regie voeren over je financiële toekomst: wat heeft de deelnemer hiervoor nodig?
En welke rollen zijn daarbij weggelegd voor werkgever, pensioenfonds en/of de uitvoeringsorganisatie? Transitieplannen, implementatieplannen en communicatieplannen: alles is in de maak en duidelijk is wel dat nog niet alles duidelijk is. Daarom is het ook mooi om te zien dat er af en toe al stappen gezet worden die uiteindelijk een bijdrage zullen leveren aan het grotere geheel.

Waardeoverdracht
In het kader van een persoonlijk en transparant pensioen, kan het heel overzichtelijk zijn om je pensioenpot op één plek te hebben en dat je om die reden kiest voor een waardeoverdracht.

Maar hoe krijg je het als deelnemer voor elkaar om alle benodigde informatie naast elkaar te krijgen, de verschillen tussen de regelingen te beoordelen, en daarna te concluderen of het überhaupt gunstig is om potje A naar potje B over te dragen. Los van het feit dat je ook nog moet letten op zaken als indexatie en dekkingsgraad, want hoe staan de oude en huidige fondsen er eigenlijk voor? Als deelnemer neem je al snel een onafhankelijk pensioenadviseur in de arm.

Interessante ontwikkeling
Er is een tool ontwikkeld waarmee de deelnemer ‘zelf’ de waardeoverdracht kan regelen. Wij bekeken deze mogelijkheid en zijn enthousiast. Dat daarnaast alle processtappen (inclusief verzoek deelnemer aan het begin en akkoord aan het eind) STP worden doorgevoerd, spreekt ons vanzelfsprekend ook aan.

In het kort de grootste stappen:

  • Deelnemer wil (mogelijk) een waardeoverdracht en gebruikt de link van het fonds waar hij deelneemt (mijnwaardeoverdracht.nl)
  • Mijnwaardeoverdracht.nl zet de deelnemer uit bij alle fondsen die bij het platform reeds zijn aangesloten. Indien één van fondsen (nog) niet bij het platform is aangesloten dan geschiedt de waardeoverdracht op de ‘oude’ manier.
  • Realtime wordt opgehaald bij welke fondsen de deelnemer bekend is. Zijn of haar pensioenstand wordt uit de pensioenbestanden opgehaald inclusief de overdrachtswaarde.
  • Realtime wordt berekend wat met de overdrachtswaarde bij het nieuwe fonds aan pensioen kan worden ingekocht.
  • Om voor de deelnemer geen appels met peren te vergelijken wordt aan de hand van de fondsspecifieke factoren (die dus bij het platform bekend zijn), berekend wat bij beide fondsen het pensioen op de AOW ingangsleeftijd van de deelnemer is.
  • Aan de hand van dekkingsgraden van de deelnemende fondsen wordt een indicatie gegeven van de kans op indexatie/korting bij beide fondsen.
  • Als deelnemer akkoord is, kan hij per gevonden fonds dat pensioen van hem heeft staan, akkoord gaan met de waardeoverdracht

Tijdens dit proces, is het voor de deelnemer mogelijk om het proces ‘on hold’ te zetten om een adviseur te raadplegen en later weer verder te gaan. Ook is het mogelijk om -terwijl de deelnemer zijn waardeoverdracht aan het regelen is- doorgeschakeld te worden naar de frontoffice van het fonds zodat zij realtime mee kan kijken.

Landelijke uniformiteit
Pensioenuitvoeringsorganisaties zijn degene die met besturen van fondsen afstemmen of er wel of niet met mijnwaardeoverdracht.nl wordt meegedaan. Nog lang niet alle uitvoeringsorganisaties werken hieraan mee. En het is logisch dat hoe meer deelnemende partijen, des te beter mijnwaardeoverdracht.nl werkt.

Vanuit onze overtuiging dat de pensioenuitvoering altijd beter kan, vinden wij dit een mooie ontwikkeling. Het is ook een mooie voorsortering op de uitvoering van het pensioenakkoord. Een goed hulpmiddel om het pensioen transparanter en overzichtelijker te maken voor de deelnemer. En daar doen we het uiteindelijk voor!

Ferm-in-pensioenen, specialisten in uitvoerbaarheid van pensioenregelingen